zaterdag 16 januari 2021

Eigenwiis

 


Weledele heer (rju eale)

sa bin ik net faak oanskreaun.

Omdat it sa bysûnder is ha ik it bewarre

It is út it plakboek fan 1993,

Sûnt dy tiid rin ik neist de skuon

en haw ik hast gjin nije mear nedich


Geen opmerkingen: