vrijdag 29 januari 2021

Lego

 


 Ik fyn dit in goed idee.

Lego, it stiet standert bij ús yn de keamer.

Twa pakesizzers piele dêr wol gauris mei om.

Platen mei diken.

Altyd auto's of moters.

Mar it kin oars wurde.

Wêrom ek net?


Geen opmerkingen: