donderdag 14 januari 2021

Fris fytswaar

 Sa moai dy sinne fannemoarn, 

dus fytste ik betiid in rûntsje.

Letter op de dei noch sa'n 30 kilometer

Iens, ier op de moarn

Baard letter op de dei

Baard, keatsfjild....iisbaan

Jorwert, de pet fan J.J. Slauerhoff

op it stek bij de pastorij

Geert Mak binne se ek net ferjitten

de foardrager 

foar it kafe

Fraach is noch, wêr't dizze namme weikomt


Geen opmerkingen: