donderdag 30 januari 2020

De oarloch yn Wommels (1)

Ik bin fan nei de oarloch
en ik haw neat mei de oarloch.
It earste is fansels geweldich moai
en it twadde klinkt nochal ûntankber

Untankber
nei al dy soldaten dy't it libben lieten
nei als dy minsken fan it ferset
ja, ûntankber nei al dy striders foar frijheit

Untankber dat is it net,
it is mear dat ik mij der fan ôfslút,
dat ik dy bylden net sjen wol
en dy ferhalen net lêze wol

Yn it ramt fan myn desynteresse
foar oarloch en geweld
gie ik op syk yn de Ljouwerter Kranten
nei berjochten út Wommels

Kin ik in byld krije hoe't it hjir wie
fanút it nijs yn de krante?

Ja dus.
Dit is in earste sammeling gewoan nijs
út de jierren 1940 oant 1942

oktober 1940: de Freulewenten yn it Bosk. 

oktober 1940

1940: in diskúsje oer simmer- en wintertiid,
mar hjir begryp ik neat fan

Jannewaris 1940, dus noch foar de oarloch 


1940 ....allinne merries moasten nei de Dútsers

1940

1942

1942: der wurdt gewoan noch keatst hear


 ....en is der wer  in útslach yn 1942

1942: Toerisme op de schaats

1942: in nije boargemaster fan it ferkearde houtYn 1942 gearwurking tussen NH en VZ "Paulus"

yn 1942 wie der gewoan in ringriderij
mei in protte minsken oan de kant1942:
je kinne it je hast net iens mear foarstelle
dy riderij op de fearten
dit wol........it giet net troch


Oerfal op it distribusjekantoar yn Wommels

1942: Oarloch of net,
Winterwolle organisearret in wedstriid


Geen opmerkingen: