zondag 5 januari 2020

8 jier lyn

Wij binne op it jierdeifeest
bij Jelske, 
ús âldste pake- en beppesizzer.
8 jier lyn........
doe wie ik yn Frjentsjer oan it wurk, seit er ien
doe wie ik yn Australie, seit in oar
doe wie ik op wintersport, seit in tredde
doe wenne ik yn dyn hús, seit de fjirde tsjin dy tredde
doe wie ik ûnderweis op de boat
fan NewCastle nei Ymuiden
yn in fleanende stoarm, jou ik oan

hjoed 8 jier letter


Jelske mei it iten útsykje op har jierdei
dus yt sij en ite  wij patatde trije jonges, Roan, Samme en Nyck,
sitte graach op pake syn knibbel
en mei twa knibbels
is der wolris in wachtrige fan ienen de jongste faam Brecht
dy wurdt net fergetten troch har twa âldste neven


Geen opmerkingen: