donderdag 16 januari 2020

Feroarje....doch mar net

Salang je neat feroarje dan giet it goed bij Ziggo.
Dat is ek no myn erfaring wer.
Yn oktober in abonnemint foar Fox sport ôfsletten,
en gelyk wer opsein per 23 desimber.
In befestiging fan it opsizzen komt binnen
en oant sa fier giet alles goed

Op 19 desimber komt de rekken fan jannewaris.
Kosten binne inklusyf abonnemint Fox sport
wylst dat opsein is en befestige

Ik ha genôch tiid, mar belje doch ik net
want wachtsje haw ik in hekel oan
en seker at it giet om flaters fan in organisaasje


Efkes foar de dúdlikheid Ziggo
de faktuer wie mij wol dúdlik
folsein dúdlik,
dy wie nammentlik fout, jim flater

Wat in flutreden en gjin eksuses
dat falt mij it measte op.

Alles bij it selde litte, dat is it beste
dan kin der neat mis gean


Geen opmerkingen: