zondag 5 januari 2020

Frouen


Ja minsken
der steane betiden ûnnoazele stikjes yn de krante.
Of, miskien kin ik better sizze
dat de LC romte jout oan ûnnoazelen.

In frouekwotum ynstelle,
hoe komme je derbij!
Dat is de ein fan de top 2000.
en it begjin fan neat.

Want hear Nicolai bedoelt wierskynlik
dat de helt frou wêze moate
mar dat doart hij net te skriuwen.

Beste hear Nicolai,
de top 2000 dy stelle wij mei ús allen gear
omdat wij iets leuk of iets goed fine,
net omdat it in man of in frou is

Yn dizze blog sil it kwotum helle wurde
want spesjaal foar jo
Tarja en Floor.....
dy mei ik beide wol lije
en harren muzyk ek wolGeen opmerkingen: