dinsdag 7 januari 2020

Stappen sette


Stappen sette
dat kinne je letterlik en figuerlik dwaan.
Ik doch it letterlik.
2019 wie it jier fan de stappen,
mar leafst 11.526 stappen gemiddeld
per moanne.

Op jierbasis hast 4.000.000
It hâldt je fan de dyk,
sille wij mar sizze
want ik rin meast op de stoepe

Ik rin gâns mear as earder,
foaral troch de loppkes mei de pakesizzers.
Earlik sein,
fynt it lichem dat prima
mar fynt de geast it minder leuk

Foar 2020 gean ik net foar in rekôr
en gean ik foar it selde
en at it wat minder is
is it jier ek slagge.


Geen opmerkingen: