donderdag 23 januari 2020

Gjin kassa


Se wolle alles fan ús witte.
De folgjende stap is in winkel sûnder personiel.
In winkel dy't mei kamera's alles yn de gaten hâldt.
Dy't net allinne sjogge watst keapest
mar waat ast net keapest.

Der efkes foar stean bliuwe
it produkt efkes yn de hân en weromsette,
dat binne dingen dy't men sjen wol en analyseare
 en foardat je thús binne 
hawwe je de persoanlike adfertinsjes
fan dy produkten
al op de tablet en de tillefoan stean


Geen opmerkingen: