maandag 20 januari 2020

Generaasjes

Koartlyn yn de krante
in stikje hoe't it sit mei de generaasjes

Haw it  de bern ek efkes stjoerd
mei de fraach at it wat klopt

It klopte wol aardich seine ek sij.
Der waard harren hjirtroch ek wol wat dúdlik

Ik bin fan 1954 en fyn dat ik wat op de râne sit.
Foar de protestgeneraasje wie ik iets te let fyn ik sels.
De kenmerken fan de Generaasje X
komme better oerien nei myn gefoel
Praktysk, selsrêdsum en no-nonsens mentaliteit
Geen opmerkingen: