dinsdag 14 januari 2020

Blues yn Schaaf


Ik wie snein yn sealen Schaaf
bij de Stevie Ray Vaughan Undercover band.
Gewoan op sneintemiddei, nei de preek
wêr't ik nea hinne gean.

Ik neam dat mar efkes want dy goeie grifformearde CDA-ers
yn de gemeenterie fan Ljouwert
sille wol nei de preek west ha en hjir fêst net.
Hiene se hjir al west, gewoan nei de preek,
dan hiene se gelyk bekenne moatten
dat harren idee om sealen Schaaf mar ticht te dwaan
om in rendabele Neushoorn te krijen,
fan tafel moast.

Wat in prachtige sfear dizze snein
mei sa'n lytse 300 minsken
dy't genoaten fan in stiengoeie band.

Hjir kin in Neushoorn nea tsjin op
mei dy kille útstrieling.
It folk, oer it generaal wat âlder as Abraham
joech har soms efkes noflik del oan de râne fan de seal
en gie entoesjast nei it midden
at de bluesklanken de seal ynjankt waarden.
En janke dat die de gitaar
 doe't spesjaal foar de ferstoarne Aart Staartjes spile waard.

Dizze simmer seach ik se yn de Prinsetún
en dat wie dêr bûten al bêst genôch,
mar op dit poadium, yn dizze seal, wie it top

Sealen Schaaf moat bliuwe....
Sealen Schaaf moat bliuwe
It CDA yn Ljouwert kin wol fuort

Myn foarnimmen foar 2020?
Mear nei sealen SchaafStevie Ray Vaughan Undercover bestaat uit:

Rob Winter (Marco Borsato, Robby Valentine) – Gitaar
Ruben Mulder (Roadhouse, Captain Darlin’) - Hammond
Rick Nieuwenhuizen (Johnny Laporte, Ruben Hoeke) – Bas
Fokke de Jong (King of the World, Normaal) - Drums
Martin van der Starre (Woodstock the Story, Symfo Classics) – Zang

Geen opmerkingen: