vrijdag 27 januari 2012

Pake

It feest fan it pake en beppe wurden is net oan ús foarbij gien. Tal fan kaarten mei lokwinsken kamen bij ús binnen. It pakke en beppe gefoel is der no hielendal. Seker at wij sjogge nei dat lytse mokkeltsje fan trije wike, dat no gelokkich ek thús is. Moai om te sjen nei dat únskuldige gesichtje at je har op de earm ha.
Ek moai dat se har net ynhâldt mei boeren, hikken,spuien en ôfskiten. En foaral dat lêste docht se as in grut keardel. "Krekt har heit", seit har mem.
Dat pake en beppegefoel is yn ús eigen hûs ek oanwêzich. Want trije kaarten dy't it sa moai oanjouwe: pake en beppe.

Geen opmerkingen: