woensdag 11 januari 2012

Fytsen

Ik stel jim graach foar om myn trije fytsen wêr't ik yn 2011 likernôch 12 409 kilometer op troch brocht ha.
In lytse 5000 kilometer wenwurkferkear (Wommels-Snits).
Sa'n 2000 fakânsjekilometers: Ronde fan Nederlân (1300 km)  en in diel fan de Moezel fan Koblenz nei Trier (400 km) en koarte fakansje yn Egmond (300 km).
Fan de oerbleaune 5409 kilometer sil der gau sa'n 3400 kilometer fuorttrape wêze oan myn "Allefryskedoarpenfytstocht" (AFDFT) wylst de oare 2000 kilometer de gewoane tuskentroch ritsjes west hawwe lykas Kûbaard om, Iens om, Spannum om, Skrok om, nei it fuotbaljen yn Easterein en de kilometers yn Wommels.
De Nazca Pioneer:
Kocht yn 2006, 6268 kilometers yn 2011 en totaal no 42395 kilometer.
Wylst ik dat lêste typ realisear ik mij dat dit aardich yn de buert komt fan in kear de wrâld om.
Wurdt it meast brûkt foar wenwurk ferkear en de lange tochten


De Sinner Demon:Kocht yn 2000, 1602 kilometers yn 2011 en totaal no 17937 kilometer op lein.
Hearlike fyts mei ideale lishâlding troch ûnderstjoer. Is wol wat ûnhâldiger (gjin sicht efterút) mar tige geskikt foar de koarte ritsjes en om de rêch efkes yn balâns te bringen.


De Raleigh Hornet Kocht yn 2010, 4441 kilometers yn 2011 en totaal no 7719 kilometers op fytst.
Foar in bukfyts net in ferkearde fyts. Yn de wintermoannen de earste fyts, klimt in stik better as de lytsfytsen en dus geskikt foar Limburch en bûtenlân. Underwilens mei ljocht, spatskermen en pakjedrager in folweardige alle dagen fyts foar de grutte boadskippen minus it bier.

Geen opmerkingen: