vrijdag 13 januari 2012

Fan wa binne jo ien?

"Fan wa binne jo ien en wêr komme jo wei" dy fraach bliuwt minsken sa't it skyn altyd dwaande hâlden. Der soe noch in fraach bijsteld wurde kinne.: wêr komt myn namme wei?
Tongersdeitejûn wie it swart en griis fan de minsken yn it Tsiispakhús yn Wommels. Swart fanwege it grutte oantal en griis fanwege de grize hierren. Theo Kuipers, meiwurkers fan Tresoar wie op út noeging fan it betsjoer om wat te fertellen oer it ûntstean fan de efternammen yn syn algemienheid en oer de spesifike nammen yn dizze regio .
It wie in moai ferhaal en tige nijsgjirrich foar de tahearders.
Yn 1811 wiene de folgjende nammen yn Wommels oanjûn: de Boer, Galama, Stapersma, Tiemersma, Tiesma, Tuinstra, Yntema (2x(, Sippens en Biesma. Wat opfalt is dat dizze nammen net echt folle foarkomme yn Wommels op dit stuit.
Yn tsjinstelling ta Easterein: dêr kamen doe de nammen van der Eems, Joustra, Sandstra, Sjaarda, Hingst en Rispens foar. En dy nammen komme dêr noch wol aardich foar op dit stuit.

Prachtich wiene ek de ferhalen nei it skoft doe't it gie oer it gerjocht yn eardere tiden yn Hennaerderadiel en Baarderadiel. Bijgelyks it útskreaune prosesferbaal fan in frou yn Spannum dy't har man oanklage omdat se misledige waard, ferwiten krige, mishannele waard en ...dat har mûtse fan de holle skuord waard.

Moaie ferhalen en moai om te sjen dat sokke lêzingen in sukses binne. Nijsgjirrich is noch te melden dat op dizze side allegear ynformaasje te finen is oer it "nedergerjocht" yn ús eardere gemeente, allegear oersetten yn in lêsber skrift troch Paul Borghaerts. En dat is echt muontsewurk mar foar de leafhawwer fan moaie âlde taal in echte sneupside.


Geen opmerkingen: