dinsdag 31 januari 2012

25 jier lyn

It liket mar efkes lyn dat wij de ronde van de Kleine Wielen riden ha.
Mar it is is al 25 jier lyn. Jeetje wat flocht dy tiid om.
En wij hiene de 6de Zijlroedetocht yn Makkum op 21 jannewaris ek al riden.
Wist net mear dat ik sa'n rider wie.
Op de selde bledside fan myn plakboek kom ek tsjin dat wij doe mei de bern nei de Finale fan de Sound Mix seagen.
As bestjoerslid fan it Dielshûs yn Wommels organisearden wij popkonserten. Yn dy moanne hiene wij "I'v got the Bullet" mei sjongeres Frederique Spigt.
Jacob Haagsma, ek doe as popmuzykstikjeskriuwer bij de LC, skreau moandei yn de krante:
I've got the bullet: Live act fan formaat.
Mei 550 minsken binne wij der doe fêst goed útsprongen.

Geen opmerkingen: