zondag 8 januari 2012

In minitrip nei Newcastle

Der binne minsken dy't in dei winkelje yn Newcastle. Dat binne minitrippers.
Sij stappe dêrfoar normaal om 17.30 oere op in boat yn Ymuiden en binne moarns om 9.30 sa'n bytsje oan wâl yn Newcastle, neidat se de hiele jûn yn in bar en it kasino en in benaude sliephut omhongen ha.
Mei de bus wurde se nei it sintrum fan de stêd brocht. Se kuiere wat om yn winkelstrjitten sa't dy yn alle stêden binne, se keapje hjir wat, se besjogge dêr wat, se ite foar in pear sinten yn Chinatown en tsjin fiven geane se wer mei de bus nei de haven omdat de boat om 18.00 wer koers set nei Nederlân. Nei in jûntsje oan de bar, yn it kasino en in nacht yn  in benaude sliephut is de boat moarns om goed 9.30 werom yn Ymuiden.
Trije dagen fuort mar wol leuk winkele yn Newcastle!!
Dat sa'n reis ek hiel oars ferrinne kin die ferline wike bliken.
Op tiisdei gie de boat net 17.30 oere fuort mar wachtte de kapitein de stoarm ôf. Pas om 19.30 waarden de touwen los makke.
Okee, dat betsjut normaal twa oeren letter yn Ingelân en dus iets minder tiid om te winkeljen.
Mar it stoarmke wie op de Noardsee noch net útraasd en moarns om 8.30 hearden wij in freonlik frommeske troch de lûdsprekkers:
"Door het weer dat de natuur ons gegeven heeft, verwachten wij een aankomst in New Castle om 14.30 uur."
"Aan de mintrippers melden wij dat er straks een bus klaar staat om u naar het centrum te brengen , waar u omstreeks 15.00 uur aankomt. Om 17.30 vertrekt de laatste bus weer naar de boot. Wij wensen u een prettige dag en wijzen u nog even op de informatiefolders van de stad, want er is veel te zien".
En wa't no tinkt dat se mar 2 1/2 oere tiid hiene om te winkeljen hat it mis.
15.00 oere wie boattiid en 17.30 Ingelske tiid. En dêrom hiene se 1 oerke mear. In tafaller.

Nei 3 1/2 oere fluch winkelje, ite (sis mar frette), lâns katedralen drave, koene de minitrippers wer op de boat. En de werom reis duorre net sa as gewoan oant moarns 9.30 oere, mar oant 14.00 oere, al wer fanwege "het weer dat de natuur ons gegeven heeft". It stoarme noch altiten.
Fluch winkelje en dan wierskynlik gjin each hawwe foar in winkel mei sa'n moaie namme
Scrumpy Willow & the Singing Kettle

Ik hie begrutsjen mei dizze minsken, Ik gunde harren in langere winkeltiid. Ik gunde harren in geweldige fuotbalwedstriid dy't wij as fuotbaltrippers wol meimakken. Ik gunde harren in nachtje rêst yn in hotel yn it sintrum fan Newcastle. Ik gunde harren in oare mem natoer.

Geen opmerkingen: