maandag 16 januari 2012

Moai ritsje

"Wat soe it no moai wêze at wij ride kinne", sizze de reedriders. "Sok moai waar: wyn stil en in sintsje derbij." hearde ik se snein sizzen.
"Wat is it moai dat je gewoan wol lekker fytse kinne", sei ik. Lâns de trekfeart bijgelyks. Tusken de reiden. Oan de droege side fan de reiden wol de ferstean.
In hearlik rûntsje dus op dizze sneintemiddei.

En mei de Runtastic (bike) as kontrolemiddel haw ik besocht om wat in fêst "tempo" te fytsen.
En dat is goed slagge sa te sjen

Geen opmerkingen: