dinsdag 24 januari 2012

Group 1850

De skiednis fan Q '65 lêzen. Aardich boek om te lêzen. In Haagse band dy't op foel troch de hurde beat/rock& roll yn de begjinjierren '60.
Frjemde ferhalen en dêrtroch boeiend. In band dy't it net sa krekt naam mei alles.
Hiene je as sealeigner plannen om de seal te ferbouwen dan koene je it beste Q'65 kontrakteare.
Folle seal en dêrtroch in goeie resette en nei de tiid wie alles fan syn plak of stikken.
Net dat de band dat die mar troch harren muzyk en presentaasje ûntstie der sa'n byld fan "bij Q'65 mei alles"
Yn it boek komme ferskate leden oan it wurd. Twa binne der net mear. Stikken gien oan drank en drugs.
Yn it boek wurd ek oare bands besprutsen, omdat de besetting wolris wiksele.
Group 1850 wie ek in groep út Den Haag. Makken goeie muzyk en hiene de hit "Mother No head".
Yn dit boek nei safolle jier lês ik de útlis, wêrom it nûmer sa hjit. It kwartsje falt dus bij mij.
Ik soe sizze harkje goed nei dit nûmer, konstatear op hokker nûmer dat besearre is en it sil dúdlik wêze wêr't it "mother no head"hjit

Geen opmerkingen: