zaterdag 28 januari 2012

Bekeure

Je soene der benaud fan wurde.
De list mei bekeurings foar fytsers mei de bedragen der bij foar 2012.
In lange list en neffens mij is der hiel wat te fertsjinjen foar it plysjeapparaat en hiel wat te ferliezen foar alle fytsers.
Ik ferwiis jim graach nei dizze link

De meast fermaaklike binne dizze:
Niet stapvoets rijden binnen een erf: € 45,- - ............stapvoets fytse is soms in keunst
Zonder teken met arm afslaan: € 30,-............. sjogge jim wol ris ien in hân útstekken?
Kruispunt blokkeren: € 85,-   ............dat like mij no sa leuk ta...auto's pleachje

Inhalen vlak voor of op een zebrapad: € 130,-     ...........wa betinkt soks

Militaire kolonne doorsnijden: € 30,-   .........lekker tusken de Leopards  fytse..hearlik

Geen voorrang verlenen aan trein/overweg blokkeren: € 85,-   ........ gjin foarrang ferliene?????.

Geen voorrang verlenen aan overig verkeer bij achteruitrijden: € 85,-  ......dat sil ik moarn besykje: efterútfytse

Slechte staat van het frame: € 45,-   ...........apk keuring?

Ondeugdelijk bevestigde trappers: € 85,-  ........ it kreaket en it docht , no wat.....

Rijden onder invloed . Vanaf 235 ugl (0,54 promile): € 130,- ........ dat wisten wij allegear wol ..toch...of net?


Geen opmerkingen: