woensdag 9 november 2011

Winterskoft

Juster efkes yn de âlde Treffers, it klupblêd fan fuotbalferiening SDS, omsnuipt. Desimber 1979 komt ik in gedichtje tsjin skreaun troch in sekere Aant.

Winterskoft
Winterskoft mei in grauwe loft
foarferlet en redens út it fet
de kondysje nei de barrebysje
fuotbalnocht oan riden ferkocht

nei winterskoft elts wer bliid
boppeoan?
dat liket skoan
middenmoat?
it skeelt net in soad
posysje yn noed?
begjinne mei nije moed

Efkes waarm wurde mei Beth Hart en John Bonamassa.

Geen opmerkingen: