maandag 14 november 2011

Jan Dijkstra

Doe't ik ferline wike de rou adfertinsjes trochseach kaam ik de namme "Jan Dijkstra" tsjin. "Jan Dijkstra" sjit der troch bij hinne : dat soe dy Jan wêze kinne dy't ik kin. Ut de adfertinsje kin ik opmeitsje dat hij it yndie is.
Net grappich dat hij dea is, mar wol grappich dat ik in oantal kearen in stikje yn myn knipselboek plakt ha, mei syn namme der op en dat ik him sa no en dan troch de jierren tafallich wer tsjinkaam.
It begie yn 1978 doe't ik wruke bij Nijenhove yn Boalsert. De Lhno. Skoalle stie flakbij de Mafû en dêr wurke Jan as leraar. Ien kear yn de wike batmintonden wij mei in ploechje fan de Mafû en fan de LHNO. Jan en ik troffen elkoar dêr faak as tsjinstanner of ploechgenoat yn it dûbelspul.
Neffens myn plakboek fan 1978 mei de titel "Myn bêste freon is in Fries" wiene der doe gemeenteriedferkiezingen en ek dan kom ik Jan syn namme wer tsjin op de kanidatenlist fan de FNP yn Wûnseradiel. Strategysk sjoen siet dat doe goed yn elkoar want út hast alle doarpen fan de gemeente stie immen op de list of waard immen neamd yn in begeliedend skriuwen. Evert de Jong fan Penjum as listlûker, Maaike fan Dijk fan Koarnwert op 2 en op nûmer 12 Jan Dijkstra fan Tsjerkwert. Myn namme stie net op de list mar waard neamd as fertsjintwurdiger fan Hichtum.
Op it jierlikse keatstoernooi fan skoallen yn Boalsert treffe wij as Nijenhove de trije Dijkstra's (Cees, Haaye en Jan) fan de Mafû ek faak.
Yn de jierren dêrnei kom ik Jan sa no en dan tsjin bij it keatsen of it fuotbaljen.
Hij komt wer tichter bij as hij tydlik lokaasjelieder wurdt fan de Mafû yn Wommels, wêr't dan de jongste dochter op sit.
De lêste kear dat ik Jan trof stiet mij it measte bij.
Yn de studio fan Omrop Fryslân bij de Fryske kenniskwis. Dêr diene wij beide oan mei.
Der wiene meardere opnames op in jûn en je wisten net altyd krekt wannear je oan bar wiene. Dat hie te meitsjen mei wol/net trochgean fan de kanidaten.
It hie dus kâns dat je op ien jûn oan trije ferskillende opnames meidiene foar úteinlike trije ferskillende útstjoeringen.
Dêrom stie der ek yn it skriuwen dat "it riedsum wie om trije boesgroentsjes mei te nimmen".
Der wiene net folle dy't dat diene, mar Jan wol. Ut syn tas helle hij de trije boesgroentsjes en se koene bij de Omrop mar útsykje hokker him it bêste stie. Yn de earste ôflevering wol te ferstean.
Want ik leau dat it bij ien bleaun boesgroentsje bleaun is. (Lykas bij mij)
In aardige man dy Jan en tige belutsen bij Fryslân en de Fryske taal. En dat binne meast myn freonen.

Geen opmerkingen: