dinsdag 22 november 2011

Fan herte lokwinske

It die mij goed dat der immen op it wurk hjoed oanjoech dat hij it liet "Klap" fan Janna Eijer moai fûn. Sa wie sa is it al bysûnder dat myn kollega's in Frysk liet of in Fryske artyst kinne. Utsûnderingen út Nijlân der bûten litten.
"In moaie tekst en moai songen" wiene twa komplimenten dy't hij samar oer de tafel smiet.
Ik bin it hielendal mei him iens. Doe't ik okkerlêsten alle Fryske Liet teksten yn de Ljouwerter Krante trochseach, noch foardat it liet songen waard troch Janna, foel it mij fuort op. Spanning yn de tekst en in moai ferhaal om ien wurdsje hinne: klap.
En mei it sjongen en pianospyljen fan Janna komme de teksten ta libben. Echt in moai liet wêr't je de grins mei oerkinne. En dat is no bard mei grut sukses.
De earste lokwinsken geane út nei Janna, mar myn oprjochte lokwinsken jilde ek foar de rest fan de famylje Eijer. Fia de twitter fan âld klasgenoat Ate Eijer wit ik wat sij der allegear foar dogge.
"Us bern geane foar de de muzyk, de beweging en de kultuer "sa sei hij in oantal jierren lyn op in reuny en it resultaat mei der wêze.
Sjoch en harkje nei dit prachtige winnende liet. Jitris: fan herte lokwisnke dêr yn Jobbegea.

1 opmerking:

Anoniem zei

Dankewol meneer Hofstra,

heel leuk om dit sa efkes te lêzen.
Bedankt :)!

Groetnis Janna Eijer