maandag 28 november 2011

De wike fan it waskboerdSneintejûn in hiele leuke Bluesband yn Easterein sjoen en heard. De Bluesbaster hiene in lekker fol lûd mei meast 6 muzikanten. Op it poadium ien fan myn "favorite" ynstrumenten (foto hjir boppe). Om te sjen dan. In machtich gesicht dat slaan op sa'n âlderwetsk waskboerd. It ritme oan jaan. Foarhinne wie sa waskboerd in nuttich apparaat om de wask skjin te bjinnen wylst it no foaral noch brûkt wurdt as muzykinstrument.
Snein wie dat te hearen yn Easterein, mar dat makket it noch net ta in wike fan it waskboerd.Nee dat komt trochdat ek sneon it waskboerd bij mij sintraal stean sil at Ernst Jansz mei syn CCC Inc. yn it Bolwerk yn Snits komt.
Yn 1967 begong mei muzyk meitsjen en no nei hjir en dêr wat wikselingen, noch altyd aktyf. Geweldich dat se nei it optreden yn Peace yn Riis yn de simmer fan 2010 werom komme yn Fryslân.


En om it fotoplaatsje kompleet te meitsjen haw ik ús eigen waskboerd ek noch mar efkes opsocht. Ik haw der ek noch efkes op om slein. It klinkt goed, mar gjin ritme.

Geen opmerkingen: