vrijdag 25 november 2011

Verbeek en ter Napel

Juster in moaie jûn hân op de SDS sponserjûn. In topper wie der, want de trainer fan de koprinner op in tongersdeitejûn yn Easterein is fansels prachtich.
In ûntspannen Gert Jan Verbeek, nettsjinsteande it feit dat hij befrege waard troch Evert ter Napel ek net de earste de beste sportferslachjouwer.
Verbeek hat syn eigen fyzje, syn eigen humor, mar foaral in miening. En dy miening stekt hij net ûnder stuollen en banken.
Hij hat gjin lêst fan opkroppe frustraasje oer it misgean bij Feyenoord. Wat him wol oan it hert giet is sc Hearrenfean. De klup wêr't hij ea in kear werom komme sil. En de pleachfragen fan ter Napel oer syn frijgesellebestean irritearden him net.
Hij hie in dúdlike miening oer Assaidi: dy komt net bij AZ, dy kinne wij net brûke.
En op de fraach hokker trije spilers hij fan sc Hearrenfean nei AZ helje wol, kaam hij net fierder as ien: Gouweleeuw.
Wat syn muzyksmaak is wit ik net mar Black Sabbath liket mij wol wat foar him. Dy komme takem jier nei Rotterdam.

Geen opmerkingen: