zaterdag 26 november 2011

DraveTradisjoneel wie ek dizze lêste sneon fan novimber de Slachterin yn Wommels. Dat betsjut fanôf 9.30 oere in ynfaasje fan auto's yn it doarp, mei mânlju en ek wat froulju, dy't gelyk nei de kroech gean. Om yn te skriuwen. Se ferstrûpe harren bij de auto of yn de mafû en sa tsjin 11 oere is it in kleurryk oansjen yn it doarp want al dy dravers geane op harren eigen wize nei de start. Dy start is op de Freuleleane en dan hawwe se fanôf de mafû de earste kilometer der al opsitten. Bij de start steane meast wat famyljeleden mei fototastellen, mûtsen, grouwe jassen en ferklomme gesichten.
Mei ferbazing sjogge se de dravers yn koarte broeken en sjurts mei koarte mouwen wachtsje op it skot. En dan giet it los. 5, 10 of 21 kilometer. De 10 km fia Kûbaard nei de Slachtedyk en fia de Súdhoeke werom nei Wommels.Op de Nije Kromme hawwe se in stevige klim en ik sjoch dat it sommigen akelich út it ritme hellet.
Mar se bite troch, want och it is mar 10 kilometer. De "echten" folchje de Slachtedyk noch wat fierder en komme fia Reahûs en Easterein werom yn Wommels. Sij hawwe der 21 kilometer opsitten.
En allegear drave se in geweldige tiid. Dat fyn ik.

Geen opmerkingen: