zondag 20 november 2011

Foarútrekkenje

Taal wie op de legere skoalle al myn ding. Foar it "ontleden" koene se mij gewoan wekker meitsje. Lekker grieme mei de no- en de doe tiid, mei de bijsinnen en de bijwurden en mei de folsleine en de ûnfolsleine tiden.
Myn mislearre ien jierrich optreden op it Lyceum yn Snits kaam net troch de taal, nettsjinsteande de taallessen fan 'Dulk Lammeltsma dy't it altiten hie oer it "welkwooldelijke deel van het welkwooldelijk gezegde" ek at de "r" wol yn de moanne siet.
Mei rekkenjen koe ik ek aardich meikomme en it is aardich te konstatearen dat taal myn hobby wurden is en rekkenjen no foar in diel myn fak is.
Mar ik wol it net oer rekkenje ha mar oer foarútrekkenje. Dogge wij dat net allegear? Tweintich jier lyn seach ik der yn it ûnderwiis groepen minsken mei 55 jier útgean en wie it net raar om der sels fanút te gean dat it wurksume libben mei 59 jier dien wêze soe. En dan begjint ûngemurken dochs dat foarútrekkenjen. Yn 2013 sil ik 59 wurde en dan.....
It is allegear rekkenjen om é nocht west. De tiid hat safolle feroarings mei brocht dat it logysk is dat dingen 20 jier letter wolris hiel oars wêze kinne.
Makket neat út, moarn, oaremoarn en de kommende jierren sil ik mei alle nocht en wille noch wurkje. Hoopje ik, want sommige dingen hawwe je net sels yn de hân.
Foarútrekkenje hoe kaam ik dêr hjoed op.
Troch it fuotbal.
Nim no de SDS supporters. Sij seagen harren pleoch Veenwouden oan de kant setten en rekkenen efkes foarút want wiene de twa leechfleaners Minnertsgea en Berltsum net de tsjinstanners. Dat is dus 2 kear 3 punten der bij. Nee dus. Foarútrekkenje hat gjin sin want mei 0 punten derbij is der in grutte teloarstelling.
Nim no Frank de Boer: hij woe foar dit wykein 5 * 3 punten skoare út de kommende fiif wedstriden. Allegear tsjin leechfleaners. Nei ien sneontejûn tsjin Nac komt dat ek al net mear út.
En at sc Hearrenfean no ris wûn hie fan al dy leechfleaners dat hiene se no twadde stien. Mar dat is efterútrekkenje mei weromkearjende krêft.

Geen opmerkingen: