vrijdag 18 november 2011

Boekje fan 1937Opromje. Dat giet altiten troch. Sa kom je fan alles tsjin. Dingen wêr't je net mear fan witte dat je se hawwe. Sa fyn ik no noch in tekstboekje fen it iepenloftspil IT ANDERT fen S. van Romsicht op to fieren op é lândei fen é bisûndere frijwillige lânstoarm to hâlden tongersdei 19 aug '37 op 'Jouwer.
Wol aardich om te sjen dat yn it stik de reedriders, de skippers, de ûngetiders, de bouboeren , de melkers , de keatsers, de lândeibesikers en de communist oan it wurd komme.
En spesjaal foar Theo Kuipers fan Mantgum de tekst dy't de keatsers hiene yn dit stik; oan de lêste rigels te sjen is it in liet.

Sjoch jinsen dy flaggen en hear de muzyk
't Is der al swart fen minsken, fen earm en ryk
Der geane wij hinne, der is keatsparty,
Hwa det mei forsitte, gjin minsken as wy.
Wij slaene de ballen mei krêftige hân
Hja sûzje der oer, en wij drave oer 't lân.
It keatsen yn Fryslân docht elts graech oan mei
for jongen en âlden is 't in feestlike dei.
Krêft grutte krigers binne de keatsers
Krigel mei Keatsersaerd, krekt bij de bal,

Linich as lekken, reddich as wetter
Al hinne en wer, hjir, dêr, oeral; (2x)
Krêftige kampers binne de keatsers
Krigel nei keatsersaerd, krekt by de bal
krekt bij de bal, de bal, krekt bij de bal

Geen opmerkingen: