vrijdag 4 november 2011

FruchtenhagelWie it net Wim Sonneveld dy't yn in konferênse de legendaryske wurden spruts "dat se allemaal moesten meeëeten". Hij hie it dêr oer syn eks oansteande skoansoannen.
Ik tink alle kearen oan dy wurden at ik thús it keukekastke iependoch.
Dêr stiet "iets oer datum te wurden" at ik nei it pak fruchtenhagel sjoch.
Mei leafde in perfekt pak fruchtehagel helle foar de leafde fan de dochter. In grut pak ek noch wol,sadat hij efkes foarút koe.
De leafde is út, mar de hageltsjes binne noch net op. Healfol stiet it pak op termyn ferkeard te wurden.
Of soe der foar de datum t.h.t 03-2012 in nije leafde komme.
Ik haw de dochter yn alle gefallen frege dat se der in bytsje rekken mei hâlde wol bij it kiezen fan in nije leafde. Se hat tasein dat yn in hiel betiid stadium it ûnderwerp fruchtenhagel oan de oarder komme sil.
Is it foar maart 2012 dan ferwachtsje wij wer in fruchtenhagelleafhawwer. Is it letter dan sille wij ús ferlies nimme moatte en belânnet it yn de kontêner, want fruchtehagel gewoan is al net lekker dan sil it oer datum wol hielendal net te iten wêze.

Geen opmerkingen: