woensdag 26 januari 2011

Titus Brandsma

Ik bin net katolyk. Ik haw der fierders ek neat mei. Fyts wol alle dagen twa kear troch Reahûs, in katolyk doarp. Mar dat makket mij noch gjin katolyk. Ek net in bytsje. Aardige en freonlike minsken dêr. Yn Reahûs.
Bij Boalsert stiet it Oegekleaster.


No in pleats mei, sa te sjen in raar útbouwsel. Dêr stiet ek in tinkstien foar in ferstoarne pater. In sillich of hillich ferkleare pater. Ik wit it ferskil net. Titus Brandsma. Neffens Wikepedia is dit oer him te sizzen. Wikepedia is net altyd de wierheid hawwe wij okkerdeis wer lêzen kinnen. Lit ús mar sizze dat it measte wol wier is. De man is yn 1942 ferstoarn yn Dachau. Dan wit je it wol. Wrâldkriich II.
Dy deade Titus is no oan it twitterjen. Ik mei graach oannimme dat de man altyd goed bij de tiid wie, syn tiid miksien ek wol fier foarút wie. mar dit rooit igge noch seam. Trije moanne lang kinne wij him folge op twitter as in "spannend" ferhaal, wêrfan de ôfrin bekend is.
In goeie wike haw ik it prebearre. In deade man folge yn de lêste moannen fan syn libben. Tusken al dy oare tweets fan nijsgjirrige minsken en aktuele saken. Net dus.


Al dizze tweets wurde ûnderwilens folge troch 760 twitteraars. En hjoed dus ien minder. Want foar mij hoecht dit net. Lit ik mar sizze omdat ik de spanning mis.
Ik sjoch ek noch dat de Pater sels net ien folget. Frjemd.

Geen opmerkingen: