woensdag 12 januari 2011

Net seure graachAt je in hús bouwe litte wolle dan wurdt der skerp op tasjoen at it wol foldocht oan bepaalde betingsten en at it wol eaget. De polityk hat spesjale kommisjes ynsteld dy harren drok meitsje moatte om de fraach at iets yn de omjouwing past of at it net yn striid is mei ien of oar artikel yn in wet fan 1949 of iets letter of earder.
Wij witte allegear wol dat oer smaak net te twisten falt, dus wat de iene moai fynt, de oare as freeslik beskriuwt.
At dizze regear besunigje wol, dan soe om mij dit ûnderwerp wolris op de aginda komme kinne. Der falt hiel wat te besunigjen op dit soarte fan ynstânsjes.
Seure dat rútsjes net 90 bij 90 mar 85 bij 88 wêze moatte en dat grienbrún better is as brúngrien moat sa gau as mooglik ophâlde.
Ik tocht hjir oan doe't ik snein bij de Himert lâns fytste. Dêr stiet in hús te keap. Of better sein bougrûn mei in ruïne fan wat earder in hús wie.
Hoe is it mooglik dat dizze rotsoai dêr salang sa lizze koe. Ik haw gjin idee hoe lang it lyn is dat dit hûs ôfbaarnd is. Ik skat wol 20 jier. En sa lang leit it der hinne sa't ik it no op de foto set ha.
Je witte mar nea, mar miskien is der immen dy't dizze bou kavel mei in flink stik grûn keapet foar 399.000 euro.
En miskien is der dan wer sa'n saakkundige bemoeial dy't bij de earste tekening kommentaar hat op it ûntwerp. "Dat it net goed yn de omjouwing past." . Myn reet, 20 jier leit der in binde dy paste wol goed yn de omjouwing seker. Alles wat dêr boud wurdt is better as wat der no 20 jier of sa leit. Ophâlde te seuren dus.

Geen opmerkingen: