woensdag 5 januari 2011

Folger

At je twitterje is it wol aardich dat je ek wat folgers ha. Net it oantal is lykwols wichtich mar de kwaliteit dêr fan giet it om. Oare twitteraars krije fêst lykas mij ek regelmjittich in berjocht fan in nije totaal ûnbekende folger. En dy folger hat mar ien doel: har of him ek folge. Moai net dus.
Sa as dizze hjir ûnder dy't hopenlik gau har nocht hat fan mij. Beste frou Cory boatright, wat geweldich fan jo om mear as 33000 folgers te hawwen.

Geen opmerkingen: