maandag 17 januari 2011

Hipperhapke

En sa binne der wer tal fan nije wurden bij lies ik op ynternet. Fryske wurden. In stik as 20. Yn 2011 tweintich derby en yn 2010 fiiftich der bij wei. Want sa is it dochs?
Der ferdwine safolle Fryske wurden. Dat docht it Fryske hert sear. De Fryske taal ferearmet hurd. Moaie wurden wurden allinne noch brûkt yn de poëzij wat gjin minske lêst, of yn de boeken, dy't al net mear mei de kroade bij je thús brocht wurde. In taal mei en moat feroarje mar mei dizze 20 nije wurden sjitte wy net folle op.
Lit mij it moarn in kear besykje op it wurk.
"Ja, freed nei Utert west, yn in lange rige autos stien fansels."
"In file"
"Ja in lange rige auto's troch in ûngemak op de oare baan. Mar wij stiene yn de koekeloerrige".
"Yn de wat.....?"
Ik bin benijd at se mij noch foar fol oan sjogge.

"Oh ja, ik wie op de beurs yn Utert en dêr wiene pilsmokkeltsjes en wij krigen in hipperhapke"
Ik wit net at it dan wol goed komt mei mij.
At ik dan ek noch freegje at se mij net mear Grutte Pier mar Griene Pier neame wolle ( ik ha mear mei it klimaat as mei it swurd) dan bin ik bang dat se my in flinke winterdip taskriuwe.

Geen opmerkingen: