vrijdag 28 januari 2011

Gedichtendei

Juster, 27 jannewaris wie it de nasjonale gedichtendei. Fierders as in Sinterklaas gedicht kom ik net mear en dat hat der sels noch wol oan.
Myn byld fan in gedicht wie altyd dat it rymje moast. En ik moat ek tajaan dat at ik no ris in gedicht lês, ik it beoardielje mei goed en min at it wol of net rymket. It is wol in hiele simpele benadering mar it is net oars.
It skriuwen fan gedichten is mij te folle gesyk om wurden. It is in soarte mei taalarsjitektuer. Hoe wurdt de foarm en wat past dêr dan allegear bij.
It hat wol wat fan puzzels meitsje. Past dit stikje yn de puzzel en past dat wurd yn it skema.
Yn 1976 haw ik dêr wol wat mei oan it prutsen west. Stimulearre troch de LC. Gedichten ynstjoere en at it moai genôch fûn waard, dan kamen se yn de krante.
Jim sille begripe kinne dat ik in stikje krante fan 1976 bewarre ha, at ik jim sis dat ien fan myn "gedichten" bekroand waard: Ik leau fan 25 gûne en fansels ivige eare.
In master tekstdichter is Ivo de Wijs. Hear nei dit prachtige fers

Geen opmerkingen: