maandag 3 januari 2011

11196


It jier is om en dan kin ik wer sjen hoefolle ik dit jier beweecht ha. 30 minuten per dei dat moat neffens ús gemeentebestjoer. Ik helje it mei gemak. Op de fyts allinne al. Yn 2010 haw ik 11196 kilometer fytst. Dat is per dei iets mear as 30.5 kilometer. Ik bin gjin hurde fytsers, oars hie ik wol in reesfyts en ûndanks it feit dat ik sa'n "flugge lisfyts" ha. Dus oer 30 kilometer doch ik seker 5 kertier. Dat betsjut dat ik foldoch oan de noarm dy't Littenseradiel steld. Miskien moat ik wol sizze dat dizze omjouwing (Littenserdaiel) ek wol hiel útnoegjend is om te fytsen.
It hichtepunt lei dit jier op july, doe't wij fanút Basel nei Wommels fytsten, lâns alle bochten fan de Rijn. En fierders wat tripkes fan mear dagen yn Nederlân en foaral alle dagen op de fyts nei it wurk (30 km hinne/werom).Dy 11196 kilometer passe aardich yn it rychje fan de lêst 17 jier. Der sit sels wer in opgeande line. Hoewol de "dipkes" fan twa jier hawwe mear te meitsjen mei in minder lange fyts fakânsje kilometers yn dy jierren. Yn Ierlân en Sweden te folle bulten.

Geen opmerkingen: