vrijdag 7 januari 2011

10xlifte

It sil jim net ûntgien wêze. De liftwedstriid hat mij wer in skoftke fan de dyk holden. Wat in prachtich spektakel is it alle kearen wer.
Wat machtich om te sjen dat sa'n groep jonge minsken op aventoer giet. Dy't harren sels wiismeitsje dat it in wedstriid is. Dat it relativearjen al gau begjint at der lang wachte wurde moat op in lift. Dat meidwaan ek leuk is.
10 jier lang ha se no liften. 10 jier lang bin ik der ek bij belutsen west. De earste kear nei Milaan frege ik harren om mij jûns tusken 7 en 8 te beljen om oan te jaan hoe fier se wiene. Dat nijs sette ik doe op myn SibedeSeefûgel blog.
De jierren dêrnei is it útwreide. Fan tillefoantsjes nei sms-kes, nei emails , trackr en nei tweets. In moai ûntwikkeling. En dat allegear op side fan in fuotbalferiening.
De lêste wedstriid wie ien fan de moaiste wedstriden om yn byld te bringen. Machtich moaie berjochten mei genôch lokaasje meldingen.
De jongelju komme altiten optein werom. Machtige dagen, hearlike sfear en lekker bier.
Ik moat bekenne dat ik dy liftdagen misse sil. Want harren wille, wie myn wille.
Hjoed kaam Sytse lâns út namme fan de alle lifters mei in prachtige doaze mei Vino Liquoroso Dessert wine en Cantuccini Alla Mandoria Crisp Almond Cookies.
Allegear tige tank, ik haw it mei in protte nocht dien en ik sjoch út nei jim boek.

Geen opmerkingen: