zaterdag 22 januari 2011

Lekker iteMyn maach of termen wiene de lêste dagen wat oerstjoer. Seker wat ferkeards iten tink ik dan al gau. Efkes tinke. De opbakte jirpels fan moandei dy sille dochs net 13 sekonden te lang bakt wêze. Of haw ik der sûnder opset 3 kuorrels sâlt te folle opsmiten. En de sla wie dy wol biologysk dynamysk wosken yn in lofts draaiende skjinmakbak. Of wie it miskien it Mona neigerocht. Wie dat hast oer datum miskien. Nee dan de soerekoal fan tiisdei de skuld mar jaan. Mei spek. Dat sil it grif wêze. Of wiene it dochs dy grutte mega krinteballen dy't ik woansdei iet, dy't fol sieten mei rezinen dy't mij net sa lizze.
Op freedtemoarn betiid wie der foar Omrop Fryslân in wol hiel entûsjaste kok (Marco Poldervaart) dy't op absurde wize it der oer hie, dat "hij en syn team der klear foar wiene nei in jier hurd wurkje om de striid oan te gean yn in itensieders"keunst"wedstriid earne yn Europa".
Jasses tocht ik en myn termen fielden dat oan, want ik wie samar it bêd út.
Jasses, wat in freeslike droktemakkerij oer in kuorrel sâlt mear of minder of oer in blêdsje peterseelje lofts of rjochts op it fleis. Ik tink net dat ik ea te iten gean bij de Gastronoom. At ik wit dat it allegear sa krekt komt, dan yt ik al net lekker mear. Wat kin iten klearmeitsje dreech wêze.
Ik tink dat ik ynkoarten mar wer in kear yt yn it wyksintrum fan de Lemmerdyk west yn Snits. Ek dêr wurdt it mei in soad leafde makke, mar sûnder babbelegûchjes. Nije wike stamppôt. Trije soarten: boerekoal, soerkoal en hutspôt. Allegear yn ien panne (fan myn kollega moat ik board sizze, mar dêr bin ik it net mei iens). Wat kin itensiede maklik wêze.
En is it wat minder lekker, dan leit dat oan myn eigen smaak. Want oer smaak falt net te twisten. En smaak falt seker net te beoardielen. Bah, wat in wedstriid fan neat.

Geen opmerkingen: