donderdag 3 oktober 2019

It libbet werGoed 37 jier is it no
dat wij wenje oan Swingoerd:
De trochgeande stjitte yn plan Walpert,
mei al syn sydstrjitsjes
lykas de Klampe, Pipegaal, de Roede en Saad

37 jier lyn kamen wij hjir mei twa bern
en om ús hinne tal fan oare jonge gesinnen.
It gersfjildsje tsjinoer ús
wie middeis nei skoaltiid,
jûns en yn it wykein
it plak wêr't bern boarten:
plakjeboartsje yn en om it strewelleguod
en ik fuotballe ek graach efkes mei de jeugd.

Bern wurde grutter,
it boartsjen is oer
en it wurdt stiller op de buert.
It stikje grien krijt in nije bestimming:
op tiisdei en tongersdei
at de kontêner dêr delsetten wurdt op de râne.

Mar no, 2019 brûst it wer.
Jonge gesinnen mei bern
dy't net ferslaafd binne oan spulkompjoeters
binne alle dagen drok oan boartsjen.
Bern dy't dêr wer fuotbalje
it is in lust om te sjen

It libbet wer!


Geen opmerkingen: