donderdag 17 oktober 2019

Foarlêze


Woansdei is it wer safier:
ik mei foarlêze,
net foar de Freule yn de haven dizze kear,
mar foar de bern fan 3 oant 7 jier
yn de byb yn Wommels

Yn it foar al leuk
en dan bin ik mij noch mar oan it ynlêzen


Geen opmerkingen: