dinsdag 8 oktober 2019

In lullich buordtsje

Freedtejûn 4 oktober,
wij komme út sealen Schaaf
en prate entoesjast nei,
oer in jûntsje rock fan poadium Asteriks dêr.

wêr't dy persoan mei dat reade jaske rint, rûnen wij ek lâns
Wij stekke de Noorderwei oer
op wei nei de Noorderbrêge
omdat de auto dêr stiet.

Wij dat binne myn broer Lolke en ik.
Hij 190 en ik 185 lang.

Wij rinne oer de stoep
en rinne flakbij de beam lâns.
It is dêr tsjuster
en wij binne beide wat foaroerrinners,
dus sjogge net faak stjerrem

Us loopke hjirlâns
wurdt Lolke hast fataal.
Mantsjes fan de gemeente Ljouwert
hawwe yn alle wiisheid besletten
om it behâld fan in flinke tûke fan de beam,
dy't wij krekt foarbij rûn binne
en dy't flink oerstekt op de stoepe,
in hegere prioriteit te jaan,
as de feilichheid fan minsken
langer as 1 meter en 80 sentimeter

Myn broer rint rjochts op de stoepe
en ik lofts.
Bats....
skrik,
jeetje, wat is dit
Lolke sjocht efkes wol stjerkes.....

ferbazing oer wat er oan de hân is
fielt Lolke wat fan skea hij oprûn hat boppe op de holle
troch in oerstekkende beamstam.


Wij sjogge oan beide kanten fan de mânske tûke
in lullich blauw buordtsje
dat gjin ljocht jout
en bedoeld is om minsken te warskôgjen.

Wij sjogge ûnder it buordtsje de útstekkende punt

Dat warskôgjen is aardich mislearre.

Unbegryplik,
dat dit op sa is.

Wat in gelok
dat wij foaroerrinners binne
en dat it dêrtroch bij in flinke skram
boppe op de holle bleaun is.

De foto's komme fan Google Maps.
De opnames kinne wol jierren âld wêze,
dus is it miskien al jierren sa


De gemeente reageart ek op dit stikje

Geen opmerkingen: