maandag 14 oktober 2019

Gasmasker


De tekst fan dit stikje wie koartlyn nijs
en dat die mij earne oan tinken.

It is simmer 1975
en de steat is dwaande
in goeie soldaat fan mij te meitsjen.
Havelte is it plak fan hanneling
en earne yn dy waarme simmer
moatte wij in romte yn mei in soarte fan gas,
net deadlik, nim ik oan,
mar wol sa sterk
dat je it better net binnen krije kinne.

In gasmasker moat passe
en dat slagget meast wol
mei dat fleksibele spul.
It slagget bij mij net.
Myn burd, dat dan al op reedlike lingte is
soarget er foar dat it net luchtticht is.

15 sekonden binnen
en ik mei der gelyk wer út...
ik krij tefolle skeadlik "gas" binnen.
It is net fertroud....

In folgjende kear hoegde ik net wer mei,
dus begripe jim wol dat bij in gasoanfal
ik as earste ûnderút gean sil
sûnder of mei gasmasker


Geen opmerkingen: