donderdag 10 oktober 2019

Madrugada

Sa'n 10 jier krige ik in ceedeetsje
mei de opmerking: dit fynsto fêst moai.
It is moai dat oaren witte wat myn smaak is.
It klopte.
Tiden lang draaide ik dy cd
want dy geweldige sjonger
en dy hearlike gitaren
soargen foar in geweldige sound.

Sa'n sound dy wol ik wolris live sjen,
want der giet neat boppe in konsert.
Ik hold de webisde yn de gaten
en moast ta myn teloarstelling konstateare
dat se net mear optredens diene.

Oan begjin 2019 doe't ik de namme
foarbij kommen seach yn de agenda fan Paradiso.
Ik seach it te let: ik koe net.

En dan is dêr 013, it poppoadium yn Tilburg.
9 oktober yn de agenda dêr.
Mear fans yn Wommels gelokkich
Lucas giet mei Ate en Jurgen
en der is noch plak yn de auto..

It optreden dêr kin ik net beskriuwe,
dit hiene jim heare, sjen, fiele moatte.
Twa oeren lang  nei dy geweldige stim fan Sivert Høyem harkje
en twa oeren lang dy gefoelige gitaren heare
en dy drums en dy toetsen en dy mûlharp
en it entoesjasme fan 3000 fans

It wie bisar goed.
Dankjewol Tiede van der Velde,
dy cd krige ik fan dij
Fan harren optreden yn Paradiso earder dit jier is in live registraasje. Sjoch hjir mar leau mij, live is it noch 1000 kear better.....
Hjoed spylje se yn Tivoli en dat is fansels útferkocht.

Geen opmerkingen: