maandag 21 oktober 2019

Radio

De radio der út of de tv?
At dat de fraach wêze soe oan mij
dan giet de tv de doar út.
Ik bin in echte radio man.
Moarns is de earste hanneling at ik ûnder kom
Radio 1 oansette.
It nijs fan de wrâld troch Jurgen van den Berg,
in moai programma.
Gjin idee, hoe't hij der útsjocht
en dat kin mij ek neat skele.
It giet om de teksten, de toan en de professie.

Haw altyd al in radioman west.
Opgroeid mei Veronica. Top 40.
Langs de Lijn is no noch myn favorite programma.

De radio bestiet 100 jier
en der is in Önvergetelijke Radio lijst makke.
dy't jim

  hjir 

besjen en heare kinne.

Myn favorite top 5 is dizze.
Geen opmerkingen: