vrijdag 30 augustus 2019

Volgens Willem

"Volgens Willem" is de titel fan in boek.
It beskriuwt it dwaan en litten fan Willem Venema.
In namme yn de muzykwrâld,
dy't sommigen miskien wol wat seit.
Hij wie ien fan de rockmuzykminsken fan it earste oere.

Hij regele, hij helle, hij boekte bands
út binnen- en bûtenlân op lytse en letter
op grutte podia en festivals.In moai boek en it giet ek oer Brood,
Herman Brood wol te ferstean.
Herman wie ien fan de earsten
dy't fan Willem in poadium krige yn Nijmegen.

Oer Brood giet dit stikje,
nei oanlieding fan wat ik lêsde yn it boek.
Oer de bizarre winsken dy't bands opstelle,
at se komme te spyljen.

De list komt mij bekend foar
doe't wij Brood in oantal kearen yn it Dielshûs optrede lieten.
Safolle winsken en dan nei de tiid sa'n binde efter litte......

Dat wie gjin rock & roll wat sommigen miskien fine
dat wie krimineel gedrach.

Brood is gjin favoryt fan mij
Geen opmerkingen: