zondag 4 augustus 2019

Lêze
En sa stean je op in affysje
en hingje op in hiel soad beammen
yn de buert fan Wommels

1 opmerking:

Marten van der Molen zei

Wat in prachtich ferhaal Aant! Genietsje fan begin oant ein.