woensdag 28 augustus 2019

At Hinne it seit

At Hinne it seit,
dan moat it wol sa wêze......

Yn Op 'e Skille

Geen opmerkingen: