dinsdag 13 augustus 2019

Fogerty

Wat ropt it wat op,
dy lêzing oer de Freule, it keatsen, 1969
en de ferwizing nei muzyk en Woodstock.

Machtich dat immen bij mij komt en fertelt
dat sij letter op dat terrein west hat,
omdat it allegear sa legendarysk is.

Op woansdei, de dei fan de Freule,
sjoch ik noch in moai ferbân
tusken de Freule, Wommels en Woodstock

De oalkoekekream,
al sa lang yn Wommels at ik libje,
 tidens de doarpsfeesten en de Freule.


En sa stean ik dêr te sjen nei dy nammen
Wiltjer en Fogerty....
Fogerty, sa hjitte it earst (dat wit ik noch wol!)
en letter is dat feroare yn Wiltjer,
de skoansoan fan Fogerty

Feroare,  mar wannear dan?
Ik haw mar efkes wat oaljebollen kocht
en frege hoe't dat sit.
"1968 getrouwd en vanaf 1969 zo ongeveer Wiltjer Fogerty"
jou hij oan.

Dat is gjin tafal fansels
want no wol ik ek witte at se ek famylje binne fan John,
John  Fogerty,
de sjonger fan Creedens Clearwater Revival,
dy't ek spilen op Woodstock yn 1969.

Sy fertelle dat de Fogertys
út Ierlân komme
dat in soad nei Amearika emigrearre binne
en dat er ien yn Amsterdam bedrarre
en letter yn Grins.
En dat binne sij....

"Vast familie" sizze se fol grutskens.


Geen opmerkingen: