donderdag 8 augustus 2019

Lêze foar de Freule

It stik skriuwe wie in moaie útdaging.
It foarlêzen in prachtige erfaring.

Tiisdeitejûn om 6 augustus
bij in ûndergeande sinne
foar miskien wol 400 minsken
bij de jachthaven yn Wommels.

It stik, sa'n 30 minuten lang,
gie oer myn ûnthâld
mei as spearpunt de Freule keatspartij

Ik hie der in goed gefoel oer
en dat jout fleugels.
Ik is ek goed oerkommen
oan de kompliminten te fernimmen
nei ôfrin, op de Freuledei en hjoed yn it doarp

Muzyk as beaken fan herkenning
it wurket bij mij sa en dus ek bij safolle oeren

It is net opnommen en dat fine sommige minsken spitich
omdat se graach noch in kear heare wolle
of omdat se der net bij wiene.

At myn stimme wer op mear folume hat
dat gean ik it noch ien kear foar lêzen.
Gewoan thús en meitsje dêr in lûdsopname fan.

Op Wommels.nl moaie foto's fan Henk Bootsma

Geen opmerkingen: