zaterdag 31 augustus 2019

Goud

Der binne lju dy hawwe in plakplaatsje
op de brievenbus,
in plakplaatsje mei dêrop yn read oanjûn
Nee.......Nee...
Dy lju krije gjin folders.

Sij misten dus dit struibriefke,
dit gouden briefke.

Ik krige it wol en kin mij dêroer fernuverje.Fernuverje  oer de priis fan it goud (per gram)
Fernuverje oer it feit dat myn briefkes fan 5 noch mar 1 euro 50 wurdich binne
Fernuverje dat myn lêste tientsje  no 3 euro wurdich is
en dat it suver spitich is dat ek gjin gouden tosken ha

Geen opmerkingen: