dinsdag 20 augustus 2019

Museumbesite

As in ferrassing setten wij ôf
mei twa pake- en beppesizzers.
Underweis nei it Scheepvaartmuseum yn Snits.

Trije oeren binnen west
en gjin momint ferfeeld.

Moai is dat mei bern soks te dwaan.
Sij sjogge oars en stelle moaie fragen.

Allegear boaten en oare nijsgjirrige saken.

Hichtepunt fansels op de earste ferdjipping
efteryn it gebou:
it bernemuseum

Prachtich fermaak
want dêr meie je oeral oankomme
en alles útprebearje

Prima útsje fûnen de bern ek.


stickers plakke mei it skilderij as foarbyld

de âldste boat fûn bij kleaster Thabor bij Turns


Us legomantsje seach mei ferwûndering nei dizze boat
dit is wol leuk foar bern: oan it roer

en de fok ophelje en deldwaan

as in echte skipper

Hoefolle turven heech bisto Jelske?

Geen opmerkingen: