zondag 18 augustus 2019

Sosjaal fytse

Ik gean fytsen en haw gjin haast.
Dus at ik om goed 1 oere
twa mannen rinnen sjoch efter Kûbaard
ûnderweis nei Swarte Beien
dan wit ik dat dit de fleksibele rinklup fan Kûbaard is.
Alle dagen, middeis 1 oere
dogge Kûbaarder belangstellenden in loopke.
Op en del Swarte Beien.
Hjoed binne der twa: Marten en Fokke.
Ik fyts (wylst sij rinne) mei harren op.
Besteklik praat oer hjoed, oer juster en oer moarn.

Bij Swarte Beien keare sij werom nei Kûbaard
en fyts ik fia de Bieren nei de Burchwerterhoeke.
Ik sil in rinner ynhelje
en sjoch dat it Tjeerd Idsinga is
Hij heart mij net, mar hij heart Deep Purple wol.
De eardopkes derút en praat oant Burchwert ta.
Oer muzyk, oer sport oer fakânsje

Hij giet rjochting Boalsertertrekfeart
en ik rjochting Wommels
Op de hoeke stean twa toeristen,
te sjen oan de reade fytstas en de helm.

Se wolle wol prate:
komme út Switerslân, sliepe nachts op in boat
en fytse no nei Makkum.
"Lekker flak"sizze se yn goed Ingelsk.
Sij hawwe it tige nei it sin,
nettjsinsteande de hurde wyn.
Wat in elktryske fyts al net dwaan kin.
Se fine alles hjir goed, misse Switserlân hielendal net
en binne optein oer de kwaliteit fan de tsiis en de bôle hjir.

At de tredde en fjirde toerist (op gewoane fyts)
ek oankommen is,
gean ik sij rjochting Boalsert en ik rjochting Wommels,

Bij de Boalserterfeart tichtbij Wommels
sit Jan.
Hij fiske dêr earjuster, juster, hjoed en wierskynlik ek moarn.
Hij hat foar him sels in moai plakje
mei syn eigen boskmeaner.
Hij fisket op iel en hij is tefreden.
Ik winskje him in soad sukses
en kom nei oardeloere thús
oer in stikje fan 18 kilometerGeen opmerkingen: